Dennendal 147
3142LC Maassluis


T: 010 59 19478
E: administratie@dedijck.nl

Login

Disclaimer

Algemeen

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.

r.-k. basisschool De Dijck heeft met de grootst mogelijke zorg en aandacht deze internetsite samengesteld. Alhoewel r.-k. basisschool De Dijck daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze site zijn voor zijn eigen rekening en risico.

r.-k. basisschool De Dijck is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. r.-k. basisschool De Dijck is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar internetsite te verwijderen. Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat r.-k. basisschool De Dijck de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

r.-k. basisschool De Dijck aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met 1. het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten, of 2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden en hyperlinks naar sites van derden.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze internetsite, waaronder begrepen de teksten, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, berusten bij r.-k. basisschool De Dijck of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze internetsite slechts voor persoonlijk en niet commercieel gebruik aanwenden. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van r.-k. basisschool De Dijck is verkregen.

Deze website is alleen bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browserbezoek. Linken en verwijzen naar pagina’s van deze internetsite op internet is in beginsel toegestaan, echter deze links dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen r.-k. basisschool De Dijck de content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar de internetsite van r.-k. basisschool De Dijck. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging is niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Gebruik van het logo van r.-k. basisschool De Dijck ten behoeve van linken of verwijzen is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan, tenzij gebruik wordt gemaakt van beschikbaar gestelde RSS-feed.

Bijdragen Gebruikers

Ten aanzien van vrijwillige bijdragen (waaronder het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal, geluidsmaterialen, ideeën, etc.) die door gebruikers van de site aan r.-k. basisschool De Dijck naar aanleiding van een oproep, een verzoek of anderszins worden geleverd, gelden de navolgende voorwaarden. De gebruiker garandeert door inzending van de bijdrage over alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen auteursrechten, op de bijdrage te beschikken en vrijwaart r.-k. basisschool De Dijck voor mogelijke aanspraken van derden terzake. De gebruiker verleent r.-k. basisschool De Dijck door zijn/haar deelname het onbeperkte recht de bijdrage openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uitoefening van dit recht kan plaats vinden door middel van alle mogelijke vormen van uitzending, daaronder begrepen satelliet-zenders, en/of omroepnetwerken, en/of telecommunicatienetwerken en/of enige andere thans bekende of in de toekomst te ontwikkelen technische distributiefaciliteit, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het publiceren van de bijdrage op de internetsite en het opslaan van de bijdrage in (elektronische) databanken en andere bestanden.

Laatst gewijzigde datum: 27 mei 2009