Missie en visie

Missie

Onze school is een katholieke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met aandacht voor het individuele kind. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouder(s) (tenzij het schoolondersteuningsprofiel aantoont dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).

Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken taal/lezen en rekenen van belang en wat betreft het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we veel aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen.

Symbool

Onze schoolsymbool is RAN de rups. RAN symboliseert de ontwikkeling die leerlingen op De Dijck doormaken:

Het kind is als een kleine rups. Elke leerling is uniek in zijn soort en voedt zich gedurende de leerjaren met een veelheid aan cognitieve, sociale, emotionele en maatschappelijke vaardigheden om vervolgens als een prachtige vlinder met zijn eigen bontgekleurde talenten uit te vliegen op goede hoogte.

Wij proberen om hier tijdens de gehele schoolperiode zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Dit doen we door de leerling centraal te stellen. Hiervoor maken we gebruik van de eerder aangehaalde metafoor van de rups Ran.
De naam RAN staat voor de sleutelwoorden rustig R, aardig A en netjes N. Dit is een duidelijke verwoording van wat wij als school belangrijk vinden en willen uitdragen:

*Veiligheid.
*Geborgenheid.
*Respect voor de ander.
*Rustig "klimaat" binnen onze  hectische maatschappij. 

De rups is gekozen vanwege de ontwikkeling van een rups: 

*Uniek in zijn soort.
*Hij groeit door zich te voeden met een veelheid aan gevarieerd voedsel.
*Het cocon als veilig omhulsel waarin hij de tijd krijgt om zich te ontpoppen tot een prachtige bontgekleurde vlinder, klaar om uit te vliegen op goede hoogte.

Visie op leren

De school leert leerlingen een positieve kijk te ontwikkelen op de samenleving en een actieve deelname daaraan, waarbij een goede driehoeksrelatie (leerling-ouder-school) uitermate belangrijk is.

Leerkrachten benaderen de leerlingen op een positieve manier (benoemen gedrag en activiteiten die goed gaan), zijn bemoedigend, stimulerend en leren ze zo sociale vaardigheden, samenwerken en samenleven aan.

In alle groepen wordt aandacht besteed aan dezelfde omgangsvormen, waarden en normen, waardoor we leerlingen leren op een respectvolle manier met elkaars eigenheid om te gaan en zich te houden aan afspraken en procedures op de school.

De lessen worden gegeven aan de hand van het model Expliciete Directe Instructie. Op basis van groepsplannen werken we in een rijke, uitdagende leeromgeving. Wij doen dit gestructureerd met gedifferentieerde instructie en verwerking, cognitieve vorming, resultaatgericht.

Wij hebben systematische aandacht voor vorderingen in ontwikkeling van leerlingen, mede d.m.v. portfolio- en kindgesprekken.

Wij hebben een goed, daadkrachtig team, onder leiding van een managementteam (directie, bouwcoördinatoren en intern begeleider), dat planningen maakt, teamleden betrekt, besluiten neemt, collega’s aanspreekt en besluiten borgt en bewaakt. Dit is een voorwaarde om een goede school te zijn.

Visie op identiteit

Onze school is een rooms-katholieke basisschool. Op onze school wordt het begrip rooms-katholiek vertaald naar wezenlijke waarden. Die komen terug in de manier waarop we verbinding maken en oog hebben voor elkaar.