De medezeggenschapsraad (MR)

Het meedenken en meebeslissen op school is wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Onderwijs. Deze wet bepaalt onder andere dat er op elke school een MR moet zijn. De MR behartigt de belangen van de school – vooral van de leerlingen en de leerkrachten – en heeft invloed op het beleid. Daartoe voert de MR overleg met de directeur. In de medezeggenschapsraad van onze school zitten twee gekozen vertegenwoordigers van het team en twee gekozen vertegenwoordigers van de ouders. De MR heeft een voorzitter vanuit de oudergeleding en een secretaris vanuit de personeelsgeleding en vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De zittingsduur is twee jaar, waarna herverkiezing kan plaatsvinden. U kunt uw stem dus laten horen in de MR van de school. Eén lid van de oudergeleding en één teamlid hebben zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

In de MR zitten dit schooljaar:
Oudergeleding: Mw. M. Verwoerd
Dhr. A. Vredenbrecht (voorzitter en lid GMR)
Personeelsgeleding: Mw. W. Booster
Mw. D. Linsen
Mw. M. Sas (alleen lid GMR)


De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Voor bovenschoolse zaken heeft de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) op grond van de Wet Medezeggenschap voor verschillende beleidskwesties informatie-, instemmings- en/of adviesrecht. Daarmee is de GMR een gesprekspartner van het College van Bestuur van SIKO, van de Raad van Toezicht en tevens een schakel naar de MR’en van de verschillende scholen van SIKO.

Van iedere school (gekoppeld aan een brinnummer) van SIKO is één personeelslid en één ouder afgevaardigd in deze GMR. Afgekort spreekt men van PGMR- en OGMR-leden. In sommige gevallen heeft de PGMR op grond van de Wet Medezeggenschap instemmingsrecht, in andere gevallen de OGMR, soms heeft de gehele GMR instemmingsrecht of adviesrecht.