De ouderraad

De ouderraad vervult een belangrijke functie binnen de school. De raad adviseert niet alleen de vertegenwoordigers van de ouders in de medezeggenschapsraad, maar onderhoudt ook de contacten tussen het team en de ouders. Daarnaast neemt de ouderraad allerlei initiatieven en assisteert het team onder andere bij activiteiten als vieringen, aula-middagen, schoolfotograaf, sporttoernooien. Voor de leerlingen en het team van De Dijck een zeer waardevolle aanvulling.

De ouderbijdrage

Om de geplande activiteiten (zie vorige paragraaf) en de benodigde materialen te bekostigen vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Jaarlijks wordt de hoogte van de bijdrage indien nodig aangepast.